Renditingimused

 1. Rentnik peab olema Eesti Vabariigi kodanik, kes on vähemalt 18 aastat vana.
 2. Rentnikul peab kaasas olema EV pass, ID kaart või autojuhiluba.
 3. Rendiperiood on 48h, väljastamis-ja tagastamispäev loetakse rendiaja sisse. Näide: väljarent N tagastus L
 4. Inventar on Rentnikule ajutiseks kasutamiseks antav ese/esemed.
 5. Renditav inventar antakse kliendile üle kokkulepitud ajal, kohas ja mahus. Inventari väljastamine ja tagastamine toimub ajavahemikus E-R kella 9.00-17.00, L kella 12.00-15.00-ni, täpne aeg on eelnevalt kliendi polt kokku lepitud. Näide: väljarent R ja tagastus E, ei lisandu lisapäeva, kuna pühapäeval oleme suletud.
 6. Rentnik kohustub inventari õigeaegselt tagastama. Soovi korral võib inventari rendiaega pikendada. Rendiaja pikendamine saab toimuda vaid kokkuleppel rendileandjaga lisatasu eest.
 7. Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada sama päeva jooksul, kui inventar saadi, hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 8. Rentnikul ei ole õigust inventari ise parandada. Kui inventari on võimalik parandada, on Rentnik kohustatud hüvitama Stilisma OÜ-le inventari parandamise kulutused. Juhul, kui inventari ei ole võimalik parandada, on Rentnik kohustatud hüvitama inventari soetusmaksumuse täies ulatuses.
 9. Renditud inventari kaotsimineku korral on Rentnik kohustatud hüvitama inventari soetusmaksumuse täies ulatuses.
 10. Rentnik kohustub kasutama renditud inventari sihipäraselt.
 11. Tagastatav inventar peab olema puhas ja korrektselt pakitud samadesse pakenditesse, milles olid rendile andes. Tagastamata või rikutud pakendi korral on juurdehindlus 10% rendisummast.
 12. Rendileandjal on õigus nõuda inventari eest tagatisraha, mis pärast lepingu lõppemist tagastatakse Rentnikule.
 13. Rendileandja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud inventari kasutamisel Rentniku poolt, samuti kahjude eest, mis võivad renditud inventari kasutamisel tekkida Rentnikule või kolmandale isikule.
 14. Rentnikul ei ole õigust ilma Rendileandja loata loovutada kolmandatele isikutele käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, samuti ka renditud inventari.
 15. Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale võimalikud tasumata arvete sissenõudmisega kaasnevad kulud.
 16. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras, kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimise teel.
 17. Tellimuse kinnitus jõustub arve laekumise hetkest.
 18. Tellimuse loobumisel vähem kui 1 kuu enne algavat rendiperioodi, on Stilisma OÜ-l õigus pidada täies mahus kinni tehtud ettemaks.